92 Nissan 300zx TT

92 Nissan 300zx TT

92 Nissan 300zx TT
#coupe, #80s, #300zx, #blue, #targa